16 July 2024
Gospodarka i Biznes

Ostatnia inwestycja projektu unijnego Wodociągów Białostockich

  • 31 marca, 2022
  • 3 min read
Ostatnia inwestycja projektu unijnego Wodociągów Białostockich

W jej zakresie m.in. wybudowano nowoczesną, całkowicie zautomatyzowaną stację zlewną nieczystości płynnych. Działa tu system zarządzająco-kontrolny przyjmowania ścieków, które wozy asenizacyjne przywożą z całej aglomeracji i spoza niej. W celu ograniczenia emisji uciążliwych zapachów nowa stacja zlewna została w pełni zhermetyzowana i wyposażona w instalację usuwania odorów z zastosowaniem lamp UV i filtrów z węgla aktywnego. Taki sam układ oczyszczania powietrza złowonnego mają zagęszczacze osadu surowego. Ponadto uszczelniono je falistym laminatem poliestrowo-szklanym. Pokrycie falistymi płytami z laminatu poliestrowo-szklanego stanowi też konstrukcję hermetyzującą osadniki wstępne oraz komory nitryfikacji i predenitryfikacji. One z kolei posiadają dwustopniowy system usuwania odorów: pierwszy stopień stanowią zbiorniki z wypełnieniem mineralnym pochodzenia wulkanicznego typ lava rock, drugi – kolumny wypełnione wsadem sorpcyjnym z węgla wysoko aktywowanego.

W takim samym układzie usuwane są odory w budynku krat (z komorą wlotową ścieków), gdzie na początku oczyszczania ścieków następuje oddzielanie ciał stałych od reszty zanieczyszczeń. Podobnie odbywa się to w budynkach odwadniania osadu i osadu odwodnionego oraz budynku separatorów piasku. Piaskowniki mają dezodoryzację lampami UV i węglem aktywnym, a hermetyzację – pokryciem membranowym z PCV.

Obecnie wszystkie wytypowane do ograniczenia odorów obiekty na oczyszczalni ścieków działają zgodnie z przyjętymi założeniami. Zbliżająca się coraz cieplejsza pogoda nie będzie już wiązała się z przykrymi zapachami w otoczeniu. Zrealizowane zadanie miało szeroki zakres rzeczowy i obszarowy. W efekcie nowe instalacje nadały oczyszczalni jeszcze bardziej, niż dotychczas, industrialny wygląd.

Podsumowując, dwa zadania wykonane na tym terenie są swego rodzaju klamrą kończącego się projektu (trzeciego w chronologii przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez Wodociągi Białostockie z udziałem środków unijnych). Opisane powyżej zadanie jest ostatnim w harmonogramie robót, pierwszym zaś inwestycja pt. „Rozbudowa i przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków – I etap”. W jej wyniku, dzięki dodaniu dwóch nowych bloków biologicznych do już działających, jakość oczyszczonych ścieków utrzymuje się na poziomie wymaganym przepisami prawa polskiego i unijnego.

Nazwa beneficjenta: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap

Całkowita wartość projektu: 167 403 851,61 PLN netto

Dofinansowanie z UE: 106 614 798,06 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Źródło informacji: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM