16 July 2024
Gospodarka i Biznes

AC SA (3/2022) Powołanie Członka Zarządu AC S.A. z dniem 20.01.2022 r.

  • 10 lutego, 2022
  • 2 min read
AC SA (3/2022) Powołanie Członka Zarządu AC S.A. z dniem 20.01.2022 r.

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 20.01.2022 r. Pana Krzysztofa Szymańskiego na Członka Zarządu Emitenta powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

Pan Krzysztof Szymański od 2016 r. pełni w Spółce funkcję Dyrektora Operacyjnego.

Doświadczenie zawodowe (zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej):

2013 – 2016 – ATI ZKM Forging Sp. z o.o. – Szef Produkcji/Dyrektor Produkcji,

2003 – 2013 – Rosti Poland sp. z o.o. – Mistrz zmianowy, Kierownik ds. Produkcji, Dyrektor Produkcji,

2000 – 2003 – Instal Białystok S.A. – Z-ca Kierownika Działu Instalacyjnego/Kierownik kontraktu.

Wykształcenie i kwalifikacje:

Pan Krzysztof Szymański posiada wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa (magister inżynier) oraz ukończył szereg specjalistycznych szkoleń menedżerskich.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Krzysztof Szymański: nie wykonuje działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem AC S.A., nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 10 w zw. z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM