23 July 2024
Gospodarka i Biznes

Budowa Via Carpatia: Kontynuowanie realizacji trasy między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym

  • 10 października, 2023
  • 7 min read
Budowa Via Carpatia: Kontynuowanie realizacji trasy między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym

PGE Polska Grupa Energetyczna i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie podpisały umowę inwestycyjną, która umożliwi finansowanie budowy elektrowni szczytowo-pompowej o planowanej mocy ok. 1050 MW w Młotach. Umowa przewiduje, że NFOŚiGW będzie współwłaścicielem spółki celowej PGE Inwest 12, odpowiedzialnej za budowę ESP Młoty – z 49 proc. udziałów, podczas gdy PGE pozostanie większościowym udziałowcem, z 51 proc. udziałów.

Ministerstwo Infrastruktury wraz z Rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., rozpoczyna budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19. Pierwszy z nich o długości 10 km między węzłami Miejsce Piastowe i Dukla, znajdujących się w województwie podkarpackim. Drugi z odcinków będzie miał łączną długość 28 km, prowadzący między Bielskiem Podlaskim a Malewicami w województwie podlaskim. Inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosił, że prace budowlane na trzech kolejnych odcinkach drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim i podkarpackim są już w toku. Międzynarodowa trasa Via Carpatia, która ma połączyć państwa bałtyckie z południem Europy, powoli staje się faktem. Nowoczesne, bezpieczne i wygodne 40 km trasy zrealizuje rząd obecnej kadencji i stanie się jednym z najważniejszych społeczno-gospodarczo-politycznych projektów.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała plac budowy wykonawcy zadania, firmie Strabag, który będzie budować odcinek drogi S19 Miejsce Piastowe – Dukla. W pierwszej kolejności wykonawca przeprowadzi szczegółową inwentaryzację, wzmocnienia podłoża na obiektach mostowych oraz wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. Po przeprowadzeniu rozpoznania saperskiego i środowiskowego będzie można przystąpić do wycinki terenów zadrzewionych i zakrzaczonych oraz prac archeologicznych. Firma Strabag będzie też realizować pierwszy etap robót ziemnych, obejmujący odhumusowanie terenu, wykonanie wykopów oraz nasypów, budowę dróg technologicznych oraz objazdów tymczasowych. Ponadto, wykonawca będzie zajmował się wyburzeniami budynków, budową wodociągu do Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) oraz usuwaniem kolizji z sieciami gazowymi, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz wodociągowo-kanalizacyjnymi.

„Rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia oznacza wiele korzyści dla Podkarpacia, Polski, a także dla Europy Środkowej. Inwestycje w naszą infrastrukturę są największe w historii i pozwalają nam na nowoczesność, rozwój, bezpieczeństwo i stabilność. To jest naszym celem i będziemy dążyć do niego – podkreśla wiceminister infrastruktury Rafał Weber.”

Realizacja zadania obejmującego budowę 10,1-kilometrowego odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach wraz z węzłem drogowym w rejonie Dukli to łączny koszt 478,9 mln zł. Nowa inwestycja pozwoli na połączenie S19 z obecną DK19, a także drogą powiatową nr 1956R. Dodatkowo, w przyszłości, węzeł może zostać wzbogacony o połączenie z drogą wojewódzką nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla.

Podczas budowy głównej trasy ekspresowej powstaną 20 elementów inżynierskich: trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jeden dolny przejazd dla średnich zwierząt i dwa przepusty. Dodatkowo, zostanie wybudowane przejście górne dla dużych zwierząt oraz pięć zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Ponadto, trasa będzie wyposażona w system BRD oraz środki ochrony środowiska. Połączone z nią zostaną drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna, cieki wodne i urządzenia melioracyjne. W miejscowości Równe powstaną również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe – Dukla przechodzi przez obszar o złożonym ukształtowaniu terenu, w którym spotyka się wzniesienia, doliny oraz osuwiska. Aby zminimalizować ryzyko związane z ewentualnymi osuwiskami, w wyznaczonych miejscach jest prowadzony monitoring osuwisk (zarówno wgłębny, jak i powierzchniowy). Dodatkowo, ten odcinek S19 biegnie przez teren i obszar górniczy Bóbrka – Równe I, gdzie w przeszłości odbywała się intensywna eksploatacja ropy naftowej metodą otworową oraz za pomocą tzw. kopanek.

Budowa drogi ekspresowej S19 będzie miała ogromny wpływ na okolice położone wzdłuż DK19. Pozwoli ona wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miejscowości, a także skrócić czas przejazdu i zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Nowa trasa zapewni także lepsze warunki do prowadzenia zarówno ruchu lokalnego, jak i tranzytowego, dzięki czemu kierowcy będą mogli cieszyć się z jej korzyści już od 2025 r.

S19 Bielsk Podlaski – Boćki to odcinek o długości 12,2 km, który będzie prowadził w nowym śladzie na zachód od istniejącej DK19. Pozwoli to na zbudowanie węzła drogowego Boćki. W ramach tej inwestycji zostanie wybudowanych 11 obiektów mostowych, w tym pięć wiaduktów nad drogą ekspresową, most zintegrowany z przejściem dla zwierząt, wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt, cztery przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, siedem przepustów skrzynkowych i dwa przepusty stalowe z blachy falistej. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to ok. 309,4 mln zł.

Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi przyspieszenie ruchu samochodowego pomiędzy Bielskiem Podlaskim a Boćkami. Oprócz tego zapewni ono bezpieczne i komfortowe przemieszczanie się pieszych, rowerzystów oraz zwierząt. Wszystkie obiekty mostowe zostaną wykonane zgodnie z najwyższymi standardami, co przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza.

Na odcinku S19 o długości 15,9 km powstanie dwujezdniowa trasa, która przebiegać będzie nowym śladem na wchód od istniejącej DK19. Przedłużeniem tej inwestycji będzie odcinek S19 kończący się w Chlebczynie na terenie woj. mazowieckiego. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie 10 wiaduktów, pięć mostów, przejście dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową oraz sześć przepustów stalowych. Całkowita wartość tego kontraktu wynosi ok. 343,6 mln zł.

Inwestycja S19 stanowi część sieci dróg ekspresowych i autostrad na terenie Polski. Umożliwi ona szybsze połączenie między Boćkami a Malewicami, co skróci czas podróży między tymi miastami. Pozwoli to na zwiększenie komunikacji między tymi miejscowościami, a także poprawi bezpieczeństwo podróżujących.

Inwestycja pozwoli na skomunikowanie terenów przyległych do drogi ekspresowej poprzez budowę nowych dróg dojazdowych. Ponadto, zostaną zamontowane urządzenia ochrony środowiska, aby zagwarantować bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przeprowadzone prace będą obejmować przebudowę infrastruktury w pasie drogowym, a także sadzenie nowej zieleni.

Firma Strabag zrealizuje prace budowlane na odcinkach Bielsk Podlaski – Boćki oraz Boćki – Malewice, zarówno w województwie podlaskim, jak i w całej trasie Via Carpatia. Prace te zapewnią kierowcom bezpieczne i sprawne przemieszczanie się po trasie do 2025 roku.

Via Carpatia to istotny korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Przebiegając przez pięć województw, trasa Via Carpatia ma długość około 700 km. Prace budowlane na trasie obejmują odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19.

Dzięki zaangażowaniu firmy Strabag, kierowcy będą mogli korzystać z trasy Via Carpatia w przyszłości z większym komfortem i bezpieczeństwem, gdyż zostaną zrealizowane wszystkie prace związane z budową trasy w terminie do 2025 roku.

Droga ekspresowa S19 w województwie podlaskim rozciągać się będzie na ponad 177 km, zaczynając się na granicy z Białorusią. Obecnie trwa realizacja odcinka o długości 92 km, a dalsze 40 km pozostaje w fazie przygotowania. Oprócz tego 46 km trasy objęte jest procesem przetargowym.

Województwo podkarpackie wkrótce będzie miało trasę S19 o długości 169 km. Mieszkańcy tego regionu już korzystają z 81,8 km trasy Lasy Janowskie – Rzeszów Południe, a kierowcy z woj. lubelskiego mają połączenie z Warszawą poprzez S19 i S17 oraz autostradę A4. Obecnie trwają prace nad kolejnymi 72,9 km trasy Via Carpatia, a także są w trakcie przetargu ostatnie 11,6 km S19.

PAP SA publikuje komunikaty w swoim serwisie, zachowując ich oryginalną treść, taką jaką nadawca dostarczył. Odpowiedzialność za treść komunikatu ponosi nadawca, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM