21 July 2024
Polityka

Rezultaty dwuletniej pracy Anny Moskwy na stanowisku ministra klimatu i środowiska – podsumowanie

  • 27 listopada, 2023
  • 18 min read
Rezultaty dwuletniej pracy Anny Moskwy na stanowisku ministra klimatu i środowiska – podsumowanie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pod przewodnictwem minister Anny Moskwy zapewniło bezpieczeństwo i dobrostan polskich rodzin. Przeprowadzone działania mają na celu zapewnienie Polakom dostępu do czystego środowiska i ochronę przed zagrożeniami środowiskowymi. Jednym z najważniejszych wyzwań jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie uciążliwości dla środowiska. Ministerstwo przygotowało wiele projektów, które mają na celu ochronę naszej planety i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaangażowało się w szereg projektów mających na celu polepszenie warunków życia polskich rodzin. Minister Anna Moskwa zaapelowała do wszystkich Polaków o wsparcie działań zmierzających do ochrony środowiska i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Ministerstwo wypracowało szereg strategii mających na celu zwiększenie dostępu do energii odnawialnej i wdrożenie nowych technologii w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Polski rząd przyjął za kluczowy priorytet zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. W celu osiągnięcia tego celu, została wdrożona strategia derusyfikacji polskiej energetyki. Jest to proces odchodzenia od rosyjskich węglowodorów – węgla, ropy i gazu – i zastępowania ich innymi źródłami. Wojna w Ukrainie i przypadki wykorzystywania dostaw surowców jako elementu szantażu przez Rosję, tylko potwierdziły konieczność podjęcia działań mających na celu uniezależnienie Polski od wschodniego źródła dostaw.

Polska wkroczyła na nowy poziom suwerenności energetycznej dzięki porozumieniu zawartemu 3 lutego 2022 r. z Republiką Czeską. Poprzez wypowiedzenie porozumienia z Rosją ws. Jamału, które wyeliminowało wpływ Rosjan na polski odcinek, Polska zyskała niezależność w zarządzaniu swoimi źródłami energii. Gaz-System jest obecnie jedynym operatorem polskiego odcinka Jamału, co stanowi symbol suwerenności energetycznej naszego kraju i odwagi naszych rządzących.

Dzięki działaniom podjętym przez rząd Polska stała się krajem samowystarczalnym w zakresie energii. Awans na wyższy poziom suwerenności energetycznej oznacza dla Polaków niezależność i bezpieczeństwo energetyczne. Porozumienie z Republiką Czeską daje nam możliwość tworzenia nowych projektów, mających na celu zapewnienie wystarczającego zaopatrzenia w energię dla całego kraju.

Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej doświadczą znacznego wzrostu bezpieczeństwa energetycznego po ukończeniu projektu inwestycyjnego Baltic Pipe we wrześniu 2022 roku. Gazociąg umożliwi dywersyfikację źródeł dostaw gazu do Polski, Danii i innych państw regionu Morza Bałtyckiego oraz zapewni bezpośredni dostęp do złóż gazu zlokalizowanych na Szelfie Norweskim. Ponadto, Polska posiadać będzie dwukierunkowe połączenia gazowe z Danią, Litwą, Słowacją oraz planuje połączenia z Czechami, co sprawi, że będzie mogła zarówno otrzymywać, jak i przesyłać gaz ziemny za granicę.

W dniu dzisiejszym zakończyła się pierwsza faza rozbudowy terminala LNG w Świnoujściu – gazoportu o niezwykłym znaczeniu dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego Polaków. Drugi etap tego ambitnego projektu ma zostać zrealizowany do końca 2024 roku.

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. zakłada konsekwentną dywersyfikację technologiczną, rozszerzenie kierunków dostaw paliw importowanych i zwiększenie efektywności energetycznej, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Rząd przyjął historyczny dokument, dzięki któremu Polska ma możliwość wytyczenia swojej Polityki Surowcowej do roku 2050. Dokument zawiera strategię, która ma na celu stworzenie skutecznego oraz efektywnego systemu zarządzania i gospodarowania wszystkimi rodzajami surowców mineralnych dostępnymi w naszym kraju.

Rządowa Tarcza – Energetyczna i Solidarnościowa, zapewniająca ochronę polskim rodzinom przed skutkami kryzysu gazowego wywołanego przez Rosję w 2022 roku, pozwoliła na zamrożenie cen energii elektrycznej i gazu dla domostw i podmiotów wrażliwych. Państwowe wsparcie dla Polaków wyniosło łącznie 100 mld zł.

Konieczność zapewnienia ochrony małym i średnim przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom wykonującym istotne zadania publiczne, takie jak przedszkola, szkoły czy szpitale, jest niezwykle ważna.

Aby zapewnić dodatkową ochronę najbardziej wrażliwym odbiorcom, którzy wykorzystują gaz do ogrzewania domów, rząd zdecydował się zamrozić ceny gazu, opłaty dystrybucji paliw gazowych oraz zwracać część poniesionych kosztów podatku VAT związanych z dostawą paliw gazowych.

Programy wsparcia dla obywateli są kluczową częścią polskiego systemu ochrony środowiska. Program Czyste Powietrze, w który wprowadzono zmiany, przyspieszył jego wdrażanie w całym kraju. Wprowadzono prefinansowanie inwestycji dla osób z najniższymi dochodami, co zwiększyło skalę programu. Według szacunków do 2023 roku w programie Czyste Powietrze skorzystać ma już ok. 860 tysięcy rodzin, które wydadzą na realizację proekologicznych inwestycji ponad 23 miliardy złotych.

– W celu zapewnienia wyższego poziomu komfortu mieszkalnego, w 2021 roku Program „Czyste Powietrze” został rozszerzony o Program „Ciepłe Mieszkanie”, który służy właścicielom domów wielorodzinnych i mieszkańcom lokali komunalnych.

Wprowadzenie nowych regulacji prawnych dotyczących i związanych z systemem gospodarki odpadami.

– W celu zapewnienia skutecznego postępu w gospodarce odpadami, w 2021 roku wprowadzono nowe regulacje prawne, dotyczące gospodarki odpadami.

Wzrost liczby przetworzonych produktów o 20% w skali rocznej.

– W ciągu roku 2021 odnotowano wzrost liczby przetworzonych produktów o 20%, w porównaniu do roku poprzedniego.

Ministerstwo Środowiska uruchomiło program odbetonowania aglomeracji do 50 tys. mieszkańców przy budżecie wynoszącym 140 mln zł. Dzięki programowi, miasta będą mogły otrzymać do 2 mln zł na tworzenie m.in. parków, ogrodów, zbiorników retencyjnych oraz nawierzchni wodoprzepuszczalnych, co przyczyni się do poprawy jakości środowiska.

Programy dotacyjne Mój Prąd na zakup magazynów energii okazały się skuteczne, ponieważ 9 898 osób wzięło udział w programie podzielonym na nabor MP4 i MP5.

Z radością informujemy o uruchomieniu 6 i 7 edycji programu „Mój Prąd”. Beneficjenci mogą liczyć na bezzwrotną dotację w wysokości do 58 tys. zł, ponieważ zakres rzeczowy programu został rozszerzony o kolejne elementy, takie jak pompy ciepła, magazyny energii i kolektory słoneczne. Do tej pory w ramach 7 edycji programu (począwszy od 2019 r.), przeznaczono na dofinansowanie aż 3 miliardy złotych na ponad 577 tys. wniosków.

Wprowadzenie nowych przepisów i programów dotacyjnych wspierających rozwój magazynów energii w Polsce jest kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Skupiając się na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, kraj może zwiększyć swoją niezależność energetyczną i zmniejszyć swoje zużycie energii.

Program „Moja Woda” jest jednym z innowacyjnych rozwiązań, których celem jest wsparcie szeregu działań mających na celu redukcję skutków suszy w Polsce. Zwiększony budżet na program zapewnił szerszą dostępność wsparcia dla rolników i innych grup interesariuszy. Program ten ma na celu zapewnienie dostępu do wody i zapobieganie jej marnowaniu w zmieniającym się klimacie.

Aby zwiększyć dostęp do samochodów elektrycznych i wodoru, rząd planuje zainwestować 1,87 mld złotych w budowę infrastruktury. Oznacza to, że w ciągu najbliższych kilku lat pojawi się znacznie więcej ładowarek i stacji tankowania wodoru.

Ponadto, rząd wdrożył program Energia dla Wsi, aby wspierać wdrożenie odnawialnych źródeł energii i biogazowni na terenach wiejskich. Zgłoszenia w programie złożono już w 165 przypadkach, z czego 81 dotyczy budowy biogazowni, 2 mikroelektrowni wodnych oraz 2 fotowoltaicznych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało rekordowe wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu i niezbędnego wyposażenia. W roku 2022 zaplanowano finansowanie 533 nowych wozów ratowniczo – gaśniczych, a w roku 2023 kolejnych 665. Ponadto planuje się zakup 2 śmigłowców Black Hawk dla Państwowej Straży Pożarnej, wzmacniając tym samym jej zdolność do szybkiego i skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Nowa wersja:

Polska Strategia Wodorowa (PSW) zakłada wdrożenie technologii wodorowych do 2030 roku i dalszą perspektywę do 2040 roku. Strategia ta wspiera dekarbonizację przemysłu, wykorzystanie wodoru jako alternatywnego paliwa w transporcie, a także budowę nowych instalacji do wytwarzania wodoru. Dostarczona technologia ma służyć do sprawnego i bezpiecznego przesyłu, dystrybucji i magazynowania wodoru, a dodatkowo ma zapewnić stabilne otoczenie regulacyjne.

Osiągnięcie celu powołania ośmiu dolin wodorowych w całej Polsce, określonego w Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. z perspektywą do roku 2040, stało się faktem 14 października 2021 r. Wówczas 138 przedstawicieli podmiotów z sektorów administracji rządowej, przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu oficjalnie podpisało Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, czyniąc z naszego kraju pierwszą w Unii Europejskiej, która podjęła takie działania.

W ostatnich latach inwestycje w energetykę odnawialną w Polsce wykazywały gwałtowny wzrost. Zgodnie z polityką państwa, zarówno przedsiębiorcy, jak i obywatele wspierają wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł. Odnotowano, że w samym 2022 roku zainstalowana moc w źródłach odnawialnych wzrosła o 5,7 GW. Przez kolejne 7 miesięcy w 2023 roku wzrost OZE przekroczył 3 GW.

Rozwój sektora OZE w Polsce stanowi ważny krok w kierunku ograniczenia szkodliwych emisji i wpływu na środowisko. Aby wspierać dalszy rozwój sektora, rząd podpisał szereg porozumień dotyczących współpracy w dziedzinie fotowoltaiki, bigazu i biometanu. Dzięki temu Polska jest liderem w zakresie wykorzystania źródeł odnawialnych.

W ostatnich dwóch latach cena referencyjna dla biogazu, biogazu rolniczego, składowiskowego i ściekowego została podniesiona do historycznych poziomów, w 2022 r. nawet o ok. 25 proc., a w 2023 r. rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska zwiększono ją o kolejne 11,9 proc..

Minister Klimatu i Środowiska wprowadził nowelizację uOZE z 17 sierpnia 2023 r., która wprowadza pierwsze w historii regulacje dotyczące rynku biometanu. Ponadto, został opublikowany system wsparcia dla biometanu, w postaci rozporządzenia o cenie referencyjnej biometanu. Ta cena wesprze rozwój rynku biometanu w Polsce i zmniejszy obciążenia operacyjne uczestników rynku.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz resort rozwoju i technologii ogłosiły rewolucyjną reformę systemu planowania przestrzennego. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została zmieniona 7 lipca 2023 r., aby uprościć proces lokalizacji nowych inwestycji w odnawialne źródła energii.

Aby ułatwić przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, wprowadzamy nowe regulacje, które obejmują szereg udogodnień w procesie inwestycyjnym (takich jak przyłączenia, decyzje o pozwoleniu na budowę) oraz zasady wytwarzania biometanu z biogazu rolniczego. Ponadto, nowe regulacje dotyczą także funkcjonowania spółdzielni energetycznych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program wsparcia dla biogazu, o nazwie „Energia dla wsi”. Do dyspozycji beneficjentów jest aż 1 mld złotych. Od stycznia 2023 r. wsparcie finansowe będzie przeznaczone dla rolników, spółdzielni energetycznych, ich członków, a także dla osób planujących budowę biogazowni, elektrowni wodnych, instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych lub magazynów energii.

Program „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” odgrywa ważną rolę w zatrzymaniu globalnych zmian klimatycznych. Z tego powodu, rząd zainwestował aż 1,5 mld zł, aby wspierać wytwarzanie wysokosprawnej energii z biogazu komunalnego. W ten sposób, będziemy mieli okazję do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zapewnienia bezpiecznego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Kampania „Wartość biogazu w energetyce” ma na celu wzmocnienie wiedzy społeczeństwa na temat zalet wynikających z wykorzystania biogazu w energetyce. NFOŚiGW przeznaczył ponad 1,9 mln zł na jej realizację, którą wspólnie wdrażają Instytut Ochrony Środowiska oraz WFOŚiGW w Białymstoku i Lublinie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał za zadanie:

1. Zapewnienie rozszerzenia zasad i warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego o możliwość wytwarzania biometanu z biogazu rolniczego;

2. Usprawnienie podmiotowego rejestru wytwórców biogazu rolniczego poprzez rozszerzenie go o wytwórców biometanu z biogazu rolniczego;

3. Przygotowanie precyzyjnych definicji i przedmiotu działalności spółdzielni energetycznych;

4. Ustalenie wytycznych dotyczących warunków współpracy spółdzielni energetycznych z sprzedawcą energii;

5. Wprowadzenie ułatwień w zakresie zasad rozliczeń oraz sprawozdawczości spółdzielni energetycznych;

6. Ustanowienie regulacji umożliwiających rozwój lądowej energetyki wiatrowej;

7. Zapewnienie władzom gminnym i mieszkańcom gmin odpowiedniego poziomu kontroli nad procesem oraz informacji o planowanej inwestycji.

Polityka energetyczna Polski na najbliższe 20 lat zakłada, że w 2030 r. zainstalowana moc w morskiej energetyce wiatrowej wzrośnie do 5,9 GW, a w 2040 r. do 11 GW. Do 2030 r. morskie farmy wiatrowe będą odpowiadać za 13 proc. energii elektrycznej wytworzonej w kraju, natomiast w roku 2040 r. ta wartość wzrośnie do 19 proc. Pierwsza morska farma wiatrowa, która powstanie w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku, rozpocznie produkcję energii już w 2026 r.

Polska wyłączna strefa ekonomiczna Morza Bałtyckiego będzie miejscem dynamicznego rozwoju projektów morskiej energetyki wiatrowej. Rejon Ławicy Słupskiej, Ławicy Środkowej i Ławicy Odrzanej został wyznaczony jako obszar do zagospodarowania w planie obszarów morskich. Spółki Skarbu Państwa, w szczególności Grupa PGE i Grupa PKN ORLEN, zamierzają wyasygnować ponad 60 proc. inwestycji do 2030 r. w pierwszym etapie rozwoju tej sektorowej gałęzi gospodarki.

Inwestycja w terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych w porcie Świnoujście jest jedną z najnowocześniejszych w Europie. Umowa na dzierżawę portowych terenów podpisana została w 2022 roku, a budowa terminalu rozpocznie się już w 2023 roku. Zdolność operacyjną terminal osiągnie na przełomie 2024 i 2025 roku, a jego otwarcie będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w branży wiatrowej w Polsce.

Aby dostosować się do zmian wprowadzonych w ustawie z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, planujemy zwiększenie wolumenu mocy w aukcjach dla morskich farm wiatrowych z 5 GW do 12 GW. Zostaną one podzielone na 2,5 GW w 2025 roku oraz 9,5 GW w 2027 roku.

IV faza systemu wsparcia:

– Elektrownia Wiatrowa Baltica-4 sp. z o.o. – o mocy zainstalowanej 1 045,5 MW;

– Elektrownia Wiatrowa Baltica-6 sp. z o.o. – o mocy zainstalowanej 1 199 MW;

– Elektrownia Wiatrowa Baltica-7 sp. z o.o. – o mocy zainstalowanej 1 185 MW;

– Elektrownia Wiatrowa Baltica-8 sp. z o.o. – o mocy zainstalowanej 1 200 MW;

– Orlen Neptun IX sp. z o.o. – Obszar 39.E.1 – o mocy zainstalowanej 1 246 MW;

– Orlen Neptun X sp. z o.o. – Obszar 39.E.2 – o mocy zainstalowanej 1 246 MW.

Planowane jest dofinansowanie 35 inwestycji na wykonanie przez samorządy otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych w całej Polsce do 2025 roku, w tym 4 GW w 2025 roku, 4 GW w 2027 roku, 2 GW w 2029 roku oraz 2 GW w 2031 roku. W ramach dofinansowania przygotowana zostanie również Mapa drogowa rozwoju geotermii w Polsce, jako narzędzie do dalszej identyfikacji i wyboru projektów.

Cable pooling stanowić będzie efektywne narzędzie do wzmacniania infrastruktury energetycznej, ponieważ umożliwia współdzielenie istniejących linii przyłączeniowych przez wiele instalacji OZE. Oznacza to, że istniejąca moc przyłączeniowa będzie wykorzystana w pełni.

Ustanowienie ram prawnych w celu wprowadzenia cable pooling pozwoli na efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury energetycznej, a także zmniejszenie kosztów inwestycji. Współdzielenie przyłącza energetycznego przez kilka instalacji OZE zwiększy wydajność istniejących mocy przyłączeniowych, co wpłynie na zwiększenie wielkości i zasięgu inwestycji w OZE.

Aby w pełni wykorzystać potencjał cable pooling, należy ustanowić odpowiednie regulacje prawne, które umożliwią współdzielenie istniejącego przyłącza energetycznego przez więcej niż jedną instalację OZE. Umożliwi to optymalizację istniejących mocy przyłączeniowych, a także zwiększy wielkość i zasięg inwestowania w OZE, co wyniesie łącznie 5-9 GW.

Podmioty, które zawarły porozumienie zgodne z wymogami ustawowymi, będą mogły wykorzystać wspólną moc przyłączeniową w jednym miejscu i zawrzeć odrębne umowy na sprzedaż wyprodukowanej energii na rynku hurtowym. Energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł energii będzie podlegała jednym warunkom przyłączenia, jednej umowie o przyłączeniu do sieci i jednej umowie przesyłania lub dystrybucji energii. Operator sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej określi wymagania związane z zabezpieczeniem sieci przed przekroczeniem mocy przyłączeniowej. Dołączenie nowych instalacji OZE do istniejących nie spowoduje utraty prawa do pomocy publicznej dla funkcjonujących już instalacji.

Polska jest jednym z krajów, w których uruchomiono pierwsze projekty w oparciu o cable-pooling. We wrześniu 2020 r. EDP Renewables ogłosiło, że wykorzystano jedno połączenie do podłączenia do istniejącej sieci farmy wiatrowej Pawłowo o mocy 80 MW oraz nowo wybudowanej farmy PV w Konarach (woj. wielkopolskie).

28 lipca 2023 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło kluczowe zmiany w Ustawie Prawo energetyczne i niektórych innych ustawach w celu zapewnienia odbiorcom, w szczególności sektorowi energochłonnemu, dostępu do OZE poprzez nowe rozwiązania ustawowe dotyczące linii bezpośrednich.

Prawo energetyczne zawiera jedne z najbardziej liberalnych w Unii Europejskiej przepisów dotyczących linii bezpośredniej, które są wypracowanym kompromisem pomiędzy oczekiwaniami przemysłu, w szczególności przemysłu energochłonnego, a potrzebą zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla wszystkich konsumentów.

Ustawodawstwo dot. linii bezpośrednich jest kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia udziału OZE w polskim miksie energetycznym. Ustanowienie tych przepisów wychodzi naprzeciw bezpieczeństwu funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zapewniając jego stabilność.

– W lipcu 2024 r. została podpisana umowa z konsorcjum francusko-polskim w sprawie budowy elektrowni jądrowej. W ramach umowy strony zobowiązały się do wsparcia projektu inwestycji oraz współpracy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami.

– W kwietniu 2025 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o wyborze lokalizacji elektrowni jądrowej. Projekt został zatwierdzony, a budowa wkrótce się rozpocznie.

Energetyka jądrowa jest odpowiedzią na wyzwanie zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Pomaga zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i stanowi bezpieczne i trwałe źródło energii.

W ciągu ostatnich lat w Polsce wykonano dużo prac przygotowawczych, by zapewnić bezpieczną i sprawną budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Prace te obejmowały m.in. wydanie decyzji środowiskowej, podpisanie umowy z konsorcjum francusko-polskim oraz wybranie lokalizacji.

Realizacja projektu wkrótce się rozpocznie. Elektrownia jądrowa będzie w stanie zapewnić Polsce niezawodne i bezpieczne źródło energii, co pozytywnie wpłynie na redukcję emisji dwutlenku węgla i przyczyni się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa budowy elektrowni Polska podjęła działania na szeroką skalę. Analizę 19 tys. stron dokumentacji i uzgodnienia transgraniczne z 14 państwami przeprowadzili specjaliści z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ponadto, projekt został wybrany przez Radę Ministrów.

Obecnie Polska zbliża się do realizacji swojej pierwszej elektrowni jądrowej, co z pewnością będzie wielkim krokiem naprzód w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej.

PEJ wykonał w marcu 2022 r. pierwszy w Polsce raport o oddziaływaniu na środowisko dla posiadanej elektrowni jądrowej. Spośród wszystkich dokumentów wymaganych do wydania decyzji środowiskowej przez GDOŚ, Raport OOŚ został złożony jako pierwszy.

Projekt decyzji został skonsultowany z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki oraz Ministrem Klimatu i Środowiska.

27 września 2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Polskimi Elektrowniami Jądrowymi (PEJ) a konsorcjum Westinghouse – Bechtel, dotycząca projektowania pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Polska i Stany Zjednoczone wspólnie rozpoczynają nowy etap współpracy w zakresie czystych technologii energetycznych. W ramach realizacji tego projektu powstanie Regionalne Centrum Szkoleniowe Czystych Technologii Energetycznych, które wspomagać będzie rozwój kompetencji i kadr w oparciu o współpracę pomiędzy tymi krajami w zakresie zaawansowanych technologii jądrowych, w tym budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej opartej na amerykańskiej technologii reaktorów AP1000.

11 lipca 2023 roku minister klimatu i środowiska wydał decyzję zasadniczą, pozytywnie odpowiadając na wniosek Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), która wskazywała na zgodność inwestycji w pierwszą elektrownię jądrową w Polsce z interesem publicznym i realizowaną przez państwo energetyczną.

W lipcu 2023 roku Minister Klimatu i Środowiska wydał decyzję zasadniczą dotyczącą budowy małej elektrowni jądrowej przez KGHM.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiskowego, państwo zdecydowało się na przyjęcie ustawy dotyczącej uszczelnienia systemu gospodarki odpadami. Obejmuje ona wyższe kary m.in. za nielegalne składowanie, usuwanie, przetwarzanie, odzyskiwanie lub unieszkodliwianie odpadów, a także za niezgłoszone przywóz lub wywóz odpadów niebezpiecznych do innych krajów.

Rząd wprowadził również szereg innych regulacji, w tym wymagania dotyczące recyklingu i odzyskiwania odpadów, które stanowią ważny element każdego planu zarządzania odpadami.

Docelowo rząd pragnie stworzyć skuteczny system gospodarki odpadami w całym kraju, aby zapewnić bezpieczeństwo środowiskowe współczesnego społeczeństwa.

Od 1 września 2022 r. w przypadku skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku sąd obligatoryjnie orzeka nawiązkę w wysokości od 10 000 do 10 000 000 złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Natomiast w przypadku popełnienia przestępstwa nieumyślnie, nawiązka w ww. zakresie będzie orzeczana fakultatywnie.

Od 22 lutego 2022 r. wszystkie przewozy odpadów na terytorium Polski będą wymagały zarejestrowania się w Systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT).

Aplikacja mObywatel będzie oferować nową funkcjonalność, umożliwiającą zgłaszanie nieprawidłowości.

PAP SA zapewnia, że komunikaty przekazywane w serwisie PAP nie są w żaden sposób modyfikowane przez PAP SA i są wyłącznie odpowiedzialnością nadawcy, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM