30 May 2024
Gospodarka i Biznes

AC SA (13/2022) treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 16.05.2022 r.

  • 16 maja, 2022
  • 2 min read
AC SA (13/2022) treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 16.05.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.05.2022 r. (ZWZ), wraz z informacją przy każdej uchwale dotyczącą liczby akcji z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 r. oraz sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 7-10 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości Raportem okresowym w dniu 31 marca 2022 r., zaś sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2021 będące przedmiotem zaopiniowania w ramach punktu 17 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2022 z dnia 20.04.2022 r.

Spółka nadto informuje, iż w ramach obrad ZWZ do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, oraz nie zgłoszono projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM