21 July 2024
Gospodarka i Biznes

Nowy odcinek szlaku Via Carpatia na Podkarpaciu – inwestycja dla regionu

  • 21 kwietnia, 2023
  • 5 min read
Nowy odcinek szlaku Via Carpatia na Podkarpaciu – inwestycja dla regionu

Chociaż do 2020 roku rządy unijne wydały z programów polityki spójności na lata 2014-2020 ok. 1,1 mld euro na gospodarowanie odpadami, to jednak stanowi to tylko jedną czwartą z zaplanowanej kwoty w budżecie (4,44 mld euro), co wskazuje na wnioski Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące strategii KE w zakresie tworzyw sztucznych.

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza start realizacji inwestycji drogowej na odcinku Krosno-Miejsce Piastowe. Całkowita długość planowanej drogi ekspresowej S19 to 10 kilometrów, a koszt budowy wynosi 365 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj, a termin zakończenia prac zaplanowano na III kwartał 2025 roku.

23 państwa zrzeszone w Międzynarodowym Forum Transportu udowodniły swoje zaangażowanie w tworzenie stabilnego i trwałego pokoju w Europie Środkowej poprzez niedawne wizyty w regionie Podkarpacia. W trakcie spotkania delegacji wyrażono jednomyślność w kwestii istotności inwestycji takich jak Via Carpatia, które tworzą podstawy do lepszego skomunikowania tej części Europy. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaznaczył, że budowa kolejnego odcinka trasy Via Carpatia jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu.

Realizacja Via Carpatia, trasy wygodnej i bezpiecznej drogi ekspresowej, cieszy się dużym poparciem wśród mieszkańców wschodniej Polski. Budowa ta zaktywizuje gospodarczo region, zapewniając szybki i bezpieczny przewóz towarów oraz zwiększając dostęp do usług. Ostatnie postępy w realizacji prac budowlanych na kolejnym odcinku Via Carpatia to kamień milowy w kierunku spójnego systemu transportowego w kraju – podsumował wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones przystąpiło już do wdrożenia wymaganych procedur administracyjnych, w tym opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Rozpoczynając prace budowlane, Wykonawca jednocześnie przygotowuje dokumentację powykonawczą oraz uzyskuje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Nowy odcinek drogi ekspresowej S19 obejmuje przebudowę odcinka o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, wraz z pasem awaryjnym. W ramach tego zadania powstaną dwa węzły drogowe: Krosno oraz Miejsce Piastowe. Węzeł Krosno połączy S19 z drogą krajową nr 19 oraz drogą powiatową nr 1973R, zaś węzeł Miejsce Piastowe umożliwi połączenie S19 z krajową nr 28.

Realizacja projektu obejmuje budowę wielu obiektów inżynierskich, w tym dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, czterech wiaduktów nad drogą ekspresową, przejść dla zwierząt oraz przepustu pod trasą główną. W Widaczu prace obejmą budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 108 między Stróżami a Krościenkiem, a także wyposażenie drogi w odpowiednie urządzenia BRD oraz zabezpieczenia środowiska. Przebudowa lub rozbudowa drog poprzecznych, infrastruktury technicznej, cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych stanowić będzie dodatkowy element projektu. W Miejscu Piastowym wybudowany zostanie natomiast obwód drogowy, który umożliwi sprawne utrzymanie drogi.

Badania geologiczne podłoża wykonywane w ramach prac przygotowawczych były szerokie i głębokie. Prace te obejmowały 1262 otworów badawczych o łącznym metrażu wierceń sięgającym 9,5 km oraz 467 sondowań sprawdzających o łącznym metrażu wynoszącym 1,4 km. Południowa część odcinka charakteryzuje się zróżnicowanym morfologicznie terenem, przecinającym liczne kotliny i doliny rzeczne. Dodatkowo, w obrębie inwestycji występują skały fliszu karpackiego oraz tereny predysponowane osuwiskowo, gdzie mogą występować zjawiska i procesy geodynamiczne.

Aby doprowadzić budowę do końca, przeprowadzono już rozpoznanie saperskie terenu, inwentaryzacje oraz obserwacje przyrodnicze. Wyznaczono również pas drogowy w terenie. Ponadto, wykonano badania archeologiczne na stanowisku w Miejscu Piastowym i przygotowano plac budowy wraz z zapleczem, a także wykonano drogi technologiczne po obu stronach trasy. Następnie, odhumusowano teren, a także rozpoczęto roboty rozbiórkowe budynków, które kolidowały z trasą.

Komfort i bezpieczeństwo to podstawowe korzyści, jakie przyniesie budowa drogi ekspresowej S19. Inwestycja ta pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza centra miejscowości, wzdłuż istniejącej DK19. Nie tylko zmniejszy ilość wypadków, hałasu i spalin, ale również skróci czas jazdy na osi północ-południe. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, a ruch lokalny i tranzytowy będzie płynniejszy.

Via Carpatia – droga ekspresowa S19

Via Carpatia to strategiczny szlak łączący Europę Północną i Południową, na którym Polska ma 700 km trasy. Odcinek S19 będzie przebiegał przez pięć województw – podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Miejscowości, przez które przebiegnie droga ekspresowa S19, to Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów oraz Barwinek (granica państwa).

S19 to trasa o długości 169 km, która będzie przebiegała przez woj. podkarpackie. Do tej pory oddano do ruchu 81,8 km, które łączą granicę województwa z węzłem Rzeszów Południe. W realizacji są obecnie trasy o łącznej długości 72,9 km, w tym budowa tras Rzeszów Południe – Babica, Krosno – Miejsce Piastowe oraz projektowanie systemu Projektuj i buduj między Babicą a Jawornikiem, Domaradzem a Krosnem, Miejscem Piastowym a Duklą, Duklą a Barwiknem oraz dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka. Przetarg jest także przeprowadzany na 11,6 km tras Jawornik – Lutcza oraz Lutcza – Domaradz.

Uwaga! PAP SA nie dokonuje żadnych zmian w treści komunikatów publikowanych w serwisie, a jedynie wyświetla ich treść w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca ponosi odpowiedzialność za zawarte w nim informacje zgodnie z art. 42 ust. 2 prawa prasowego.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM