30 May 2024
Gospodarka i Biznes

AC SA (24/2022) Powołanie Członka Zarządu AC S.A. od dnia 01.01.2023 r.

  • 19 grudnia, 2022
  • 2 min read
AC SA (24/2022) Powołanie Członka Zarządu AC S.A. od dnia 01.01.2023 r.

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu począwszy od dnia 01.01.2023 r. Pana Pawła Baraniuka na Członka Zarządu Emitenta powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Rozwoju.

Pan Paweł Baraniuk związany jest ze Spółką od lutego 2017 r., a od października 2020 r. pełni funkcję Dyrektora Eksportu.

Doświadczenie zawodowe (zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej):

2020 – AC S.A. – Dyrektor Eksportu,

2017 – 2020 – AC S.A. – Market Development Expert,

2012 – 2017 – Grafix – Konsultant ds. Sprzedaży i Rozwoju,

2012 – Socializer – Community Manager.

Wykształcenie i kwalifikacje:

Pan Paweł Baraniuk posiada wykształcenie wyższe. Uzyskał tytuł magistra prawa i magistra zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz tytuł licencjata międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie w Białymstoku, jak również ukończył szereg specjalistycznych szkoleń.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Paweł Baraniuk: nie wykonuje działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem AC S.A., nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

W związku z powyższym Zarząd Spółki obecnej kadencji począwszy od dnia 01.01.2023 r. będzie 4-osobowy.

Podstawa prawna: § 10 w zw. z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM