23 July 2024
Gospodarka i Biznes

ATLANTA POLAND SA (12/2022) Powołanie Rady Nadzorczej.

  • 19 grudnia, 2022
  • 16 min read
ATLANTA POLAND SA (12/2022) Powołanie Rady Nadzorczej.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 5 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. w dniu 19 grudnia 2022 roku w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołało do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5 (pięcioletniej) kadencji Pana Rafała Bogusławskiego. W drodze głosowania uzupełniającego powołano do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5 (pięcioletniej) kadencji: Pana Dariusza Mazura, Pana Arkadiusza Orlina Jastrzębskiego, Pana Krzysztofa Nawrockiego oraz Pana Tomasza Eugeniusza Kurpisza.

Wobec dokonania wyboru jednego członka Rady Nadzorczej Spółki w sposób, o którym mowa w art. 385 par 3 kodeksu spółek handlowych, wygasły mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

Dariusz Mazur – założyciel oraz pośrednio główny akcjonariusz ATLANTA POLAND S.A. Posiada długoletnie doświadczenie w kierowaniu własnymi przedsiębiorstwami oraz rozległe kontakty biznesowe, które przyczyniły się do dotychczasowego rozwoju Spółki. Do 26 września 2014 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu ATLANTA POLAND S.A. a od 29 września 2014r. do 16 grudnia 2022r. Prokurenta samoistnego Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Dariusz Mazur:

1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A.

3. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

4. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

5. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Nie jest i nie był karany.

7. Będzie przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w ATLANTA POLAND S.A.

8. Będzie w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą w sposób właściwy wykonywać funkcje w Radzie Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

9. Odnośnie wymogów dla członków komitetu audytu zgodnie z zasadami 4.9.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021” w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A., w szczególności:

a) nie posiada wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

b) nie jest niezależny od ATLANTA POLAND S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

c) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa ATLANTA POLAND S.A.

10. Ma powiązania z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku.

11. Ma powiązania osobiste, faktyczne, organizacyjne oraz kapitałowe z Akcjonariuszem zgłaszającym Jego kandydaturę na członka Rady Nadzorczej.

12. Ma powiązania osobiste, faktyczne, organizacyjne oraz kapitałowe z innymi Akcjonariuszami w tym w szczególności z Akcjonariuszami większościowymi.

Arkadiusz Orlin Jastrzębski – posiada wszechstronne wykształcenie ekonomiczne i bogate doświadczanie zawodowe, także międzynarodowe, w tym w zakresie inwestycji na rynkach publicznych, niepublicznych i rynku nieruchomości. Biegła znajomość zagadnień z zakresu finansów spółek, rynków kapitałowych, konkurencyjności przedsiębiorstw i zjawisk gospodarczych. Bogate doświadczenie menedżerskie (w tym jako CEO i przedsiębiorca) oraz nadzorcze (jako członek rad nadzorczych wielu firm).

Doświadczenie

zawodowe

2012 – obecnie Atlanta Poland S.A. Gdańsk

Członek Rady Nadzorczej

Branża spożywcza.

2016 – 2020 PayTel S.A. Warszawa

Prezes Zarządu

Firma posiadające licencję Krajowej Instytucji Płatniczej (nadzorowana przez KNF) świadcząca usługi płatnicze, w tym rozliczająca transakcje kartami płatniczymi Visa i Mastercard.

2015 – 2016 PayTel S.A. Warszawa

Członek Rady Nadzorczej

Usługi finansowe.

2013 – 2019 Kruk S.A. Wrocław

Członek Rady Nadzorczej

Usługi finansowe. Windykacja należności.

2012 – 2019 Polish Energy Partners S.A. Warszawa

Członek Rady Nadzorczej

Branża energetyczna.

2012 – 2016 Integer.pl S.A. Kraków

Członek Rady Nadzorczej

Paczkomaty. Usługi logistyczne.

2012 – 2016 Comp S. A. Warszawa

Członek Rady Nadzorczej

Usługi informatyczne. Produkcja kas fiskalnych.

2005 – 2013 Hexagon TFI S.A.., Hexagon Capital Warszawa

Członek zarządu

Branża finansowa. Fundusze inwestycyjne.

2006 – obecnie Red Point Sp. z. o.o. Warszawa

Założyciel firmy, prokurent

Firma wielobranżowa.

2005 – 2009 Koelner S.A., spółka giełdowa Wrocław

Członek Rady Nadzorczej

Narzędzia. Materiały techniczne.

2004 – 2006 Forte S.A., spółka giełdowa Ostrów Mazowiecka

Członek Rady Nadzorczej

Produkcja mebli.

1999 – 2003 Innova Capital Warszawa

Dyrektor zarządzający

Jeden z większych funduszy inwestycyjnych typu Private Equity w Polsce. Praca początkowo jako straszy współpracownik, następnie dyrektor i dyrektor zarządzający.

Poszukiwanie projektów inwestycyjnych poprzez aktywną sprzedaż oferty funduszu do szerokiego grona przedsiębiorców w Polsce. Analiza projektów inwestycyjnych i udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych funduszu. Prowadzenie negocjacji transakcji, w zakresie wycen, warunków prawnych i biznesowych inwestycji. Prowadzenie badań stanu przedsiębiorstwa („due diligence”) i koordynacja firm zewnętrznych. Obowiązki w zakresie rozwoju firm portfelowych w Polsce i zagranicą: aktywny nadzór właścicielski, poprzez rady nadzorcze, w tym między innymi ustalanie strategii biznesowych, budżetów, pozyskanie finansowania, prowadzenie rekrutacji na stanowiska kierownicze. Udział w podnoszeniu nowych funduszy – sprzedaż produktów funduszu do potencjalnych inwestorów instytucjonalnych.

1997 – 1999 WestLB Panmure Londyn

Analityk finansowy / doradca inwestycyjny

Doradca inwestycyjny w zakresie inwestycji portfelowych w akcje polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Wydawanie rekomendacje inwestycyjnych dla firm działających w różnych sektorach, między innymi: bankowym, informatycznym, chemicznym, budowlanym i lekkim, w tym także dla firm z poza Polski w regionie Europy Środkowej. Udział w wybranych transakcjach kapitałowych prowadzonych przez bank w Polsce i Europie Środkowej. Sprzedaż wybranych usług finansowych banku dla klientów biznesowych w Wielkiej Brytanii.

1994 – 1996 Grupa Raiffeisen Warszawa

Doradca inwestycyjny

Pracy w biurze maklerskim banku – sprzedaż produktów detalicznych, pozyskiwanie nowych klientów detalicznych i korporacyjnych. Organizacja departamentu zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie w biurze maklerskim w tym uzyskanie licencji KNF. Zarządzanie portfelami inwestycyjnymi klientów detalicznych. Także wykonywanie projektów dla funduszu NFI Progres (Raiffeisen-Atkins) w zakresie wyceny spółek wchodzących w skład programu NFI i przygotowanie ich rankingu.

Wykształcenie 1997 – 2000 Szkoła Główna Handlowa Warszawa

Studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej

1991 – 1996 Szkoła Główna Handlowa Warszawa

Magister wydziału finansów i bankowości

1987 – 1991 XII Liceum Ogólnokształcące Wrocław

Kursy i szkolenia zawodowe

Posiadane tytuły i egzaminy zawodowe:

– licencja analityka finansowego CFA (Charted Financial Analyst), (USA, 1999)

– – licencja doradcy inwestycyjnego „Securities Representative” w Wielkiej Brytanii nadawany przez FSA (Londyn)

– – licencja doradcy inwestycyjnego – KPWiG (Warszawa, 1994), obecnie KNF

– – zdany egzamin na maklera papierów wartościowych – KPWiG (Warszawa, 1994), KNF

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych, w tym między innymi: – inwestycje typu Private Equity (Private Equity Institute, Atlanta, USA, 2001)

– wyceny spółek (Euromoney, Londyn, 1999)’

– kurs na III etap CFA (Londyn, 1999)

– kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych FSA (Londyn, 1997)

– kurs na maklera papierów wartościowych (Warszawa, 1994)

– kurs na doradców w zakresie publicznego obrotu papierami (Warszawa, 1994)

– kursach ze sprawowania funkcji kontrolnych z poziomu rady nadzorczych w szerokim zakresie zagadnień

– szkolenie z dziedziny leadership – Euromoney (Londyn, 2019)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Arkadiusz Orlin Jastrzębski:

1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A.

3. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

4. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

5. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Nie jest i nie był karany.

7. Będzie przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w ATLANTA POLAND S.A.

8. Będzie w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą w sposób właściwy wykonywać funkcje w Radzie Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

9. Odnośnie wymogów dla członków komitetu audytu zgodnie z zasadami 4.9.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021” w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A., w szczególności:

a) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

b) jest niezależny od ATLANTA POLAND S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

c) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa ATLANTA POLAND S.A.

10. Nie ma powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku.

11. Nie ma powiązań osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych z Akcjonariuszem zgłaszającym moją kandydaturę na członka Rady Nadzorczej.

12. Nie ma powiązań osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych z innymi Akcjonariuszami w tym w szczególności z Akcjonariuszami większościowymi.

Krzysztof Nawrocki – posiada ponad dwadzieścia lat doświadczenia w organizacji, zarządzaniu i nadzorowaniu dużych zespołów pracowniczych w różnych dziedzinach gospodarki. Pracował na stanowiskach dyrektora, prezesa zarządu, przewodniczącego i członka rad nadzorczych w wielu renomowanych przedsiębiorstwach opartych na nowoczesnym zarządzaniu i wieloletnim doświadczeniu.

Wykształcenie:

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, tytuł mgr prawa i administracji.

Doświadczenie zawodowe:

Od 02.2015 – Członek Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

04.2002 – 2006 Członek Zarządu Dyrektor ds. Personalnych i Administracji Polkomtel S.A. (Plus GSM)

Odpowiedzialność za przygotowanie i wdrożenie strategii spółki w zakresie podnoszenia efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Nadzór nad działalnością administracyjną i logistyczną firmy. Koordynacja procesów inwestycyjnych. Przygotowanie, nadzór i realizacja projektu „Nowa Siedziba Spółki”

03.1999 – 04.2002 Zastępca Dyrektora Generalnego Polkomtel S.A. (Plus GSM)

Nadzór nad funkcjonowaniem administracji, logistyki oraz koordynacja obsługi prawnej spółki. Odpowiedzialny za realizację projektu Roku 2000

07.1996 – 03.1999 Dyrektor Regionalny Polkomtel S.A. (Plus GSM)

Koordynacja powstawania struktury Regionu: rekrutacja specjalistów w zakresie telekomunikacji, nadzór nad budową infrastruktury technicznej w północnej Polsce, organizacja regionów sprzedaży w Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Olsztynie

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Krzysztof Nawrocki:

1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A.

3. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

4. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

5. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Nie jest i nie był karany.

7. Będzie przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w ATLANTA POLAND S.A.

8. Będzie w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą w sposób właściwy wykonywać funkcje w Radzie Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

9. Odnośnie wymogów dla członków komitetu audytu zgodnie z zasadami 4.9.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021” w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A., w szczególności:

a) nie posiada wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

b) jest niezależny od ATLANTA POLAND S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

c) nie posiada wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa ATLANTA POLAND S.A.

10. Nie ma powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku.

11. Nie ma powiązań osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych z Akcjonariuszem zgłaszającym Jego kandydaturę na członka Rady Nadzorczej.

12. Nie ma powiązań osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych z innymi Akcjonariuszami w tym w szczególności z Akcjonariuszami większościowymi.

Tomasz Eugeniusz Kurpisz

Wykształcenie:

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny – Technologiczny (1977-1982), Magister inżynier

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Transportu (Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego; 1981-1985), Magister ekonomii

Harvard Business School, szkolenie dla menedżerów: Building Competitive Advantage Through Operations (1998)

Doświadczenie zawodowe:

2002 – 2018 – Grupa Hortex; Prezes Zarządu

1999 – 2002 – Hortex Holding SA; Wiceprezes ds. Operacyjnych

1997 – 1999 – Grupa Elbrewery; Dyrektor Generalny _ Wiceprezes ds. Operacyjnych

1992 – 1997 – Coca-Cola Amatil Polska; Menedżer ds. Sprzedaży (Gdynia); Dyrektor Oddziału (Gdynia), Menedżer ds. Rozwoju Biznesu (Warszawa),

1991 – 1992 – Autis Sp. z o.o.; Dyrektor Generalny

1989 – 1990 – Atra B.V (Holandia); Agent ds. sprzedaży na rynek polski

1986 – 1988 – Interpan j.v.; Kierownik oddziału

Członek rad nadzorczych:

Atlanta Poland S.A. (od 2019)

Polski Ogród sp. z o.o. (przewodniczący; 2003-2015)

OOO Ortika Frozen Foods (Rosja; przewodniczący; 2015-2018)

Ren sp. z o.o. (2015-2018)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tomasz Kurpisz:

1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A.

3. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

4. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

5. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Nie jest i nie był karany.

7. Będzie przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w ATLANTA POLAND S.A.

8. Będzie w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą w sposób właściwy wykonywać funkcje w Radzie Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

9. Odnośnie wymogów dla członków komitetu audytu zgodnie z zasadami 4.9.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021” w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A., w szczególności:

a) nie posiada wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

b) jest niezależny od ATLANTA POLAND S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

c) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa ATLANTA POLAND S.A.

10. Nie ma powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku.

11. Nie ma powiązań osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych z Akcjonariuszem zgłaszającym Jego kandydaturę na członka Rady Nadzorczej.

12. Nie ma powiązań osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych z innymi Akcjonariuszami w tym w szczególności z Akcjonariuszami większościowymi.

Rafał Bogusławski

Pan Rafał Bogusławski posiada wykształcenia wyższe – jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pan Rafał Bogusławski posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2565. Ukończył kurs doradców inwestycyjnych oraz Morley Strategic Partners Training Programme w Londynie. Działalność zawodowa Pana Rafała Bogusławskiego od ponad dwudziestu lat związana jest z rynkami finansowymi. W tym czasie był strategiem, zarządzającym funduszami akcyjnymi, inwestorem pracującym na własny rachunek, członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych, analitykiem rynków walutowych i surowcowych, wykładowcą na wyższych uczelniach i ekspertem występującym w mediach.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Rafała Bogusławskiego:

1996 – 2003 Commercial Union Investment Management – Strateg rynku/Zarządzający funduszem

2003 – 2011 własna działalność gospodarcza – konsultant biznesowy i wykładowca w obszarze rynków finansowych i inwestycji

2003-2009 Członek rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW.

2019.05-2022.12 – Krynicki SA 2009.06-2009.12 – Cersanit SA 2008.06-2009.12 – Grajewo SA 2005.03-2009.12 – Zelmer SA 2005.06-2009.12 – Synthos SA 2003.03-2005.10 – Poligrafia S.A.

2011.02 – 2013.08 DM BZ WBK Departament Doradztwa Inwestycyjnego – Analityk rynków finansowych/analityk techniczny

2013.09 – 2018.10 Zarządzający funduszami/Strateg

2019 – obecnie własna działalność gospodarcza – doradztwo gospodarcze i szkolenia

2021.06 – obecnie Główny Strateg w KupFundusz SA

Pan Rafał Bogusławski prowadzi działalność gospodarczą poza przedsiębiorstwem Emitenta, jest to działalność w zakresie doradztwa gospodarczego i szkoleń. Powyższa działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta.

Jednocześnie Pan Rafał Bogusławski oświadczył, iż:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach art. 228 – 231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,

3) będzie wykonywał powierzoną funkcję z zachowaniem należytej staranności,

4) nie pełni jednocześnie funkcji członka zarządu, prokurenta, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu oraz nie jest zatrudniony w Spółce jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat,

5) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

6) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM