30 May 2024
Gospodarka i Biznes

AC SA (25/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

  • 20 grudnia, 2022
  • 2 min read
AC SA (25/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku:

I. Na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

na 16 stycznia 2023 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 50 15-181 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchylenie tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia go na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

II. Podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM