30 May 2024
Gospodarka i Biznes

AC SA (9/2023) Zakończenie skupu akcji własnych Spółki

  • 3 lutego, 2023
  • 2 min read
AC SA (9/2023) Zakończenie skupu akcji własnych Spółki

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. i nr 8/2023 z dnia 02 lutego 2023 r. niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego przez Spółkę w dniach 19-31 stycznia 2023 r. skupu akcji własnych („Skup”).

W wykonaniu Skupu Spółka nabyła 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji własnych, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN PLACSA000014 („Akcje Własne”). Akcje Własne zostały nabyte po jednolitej cenie 40,00 zł (czterdzieści złotych) za jedną Akcję Własną i za łączną cenę 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych 00/100 groszy). Łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych wynosi 218.750,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Nabyte przez Spółkę Akcje Własne stanowią 8,69% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji Własnych nastąpiło dnia 03 lutego 2023 r. Transakcja nabycia Akcji Własnych nastąpiła poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 9.111.109 (dziewięć milionów sto jedenaście tysięcy sto dziewięć) akcji Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zaoferowanych do nabycia przez akcjonariuszy Spółki w ramach Skupu, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć w ramach Skupu, Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniosła 90,40%.

Spółka nie posiada innych akcji własnych poza wskazanymi powyżej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM