30 May 2024
Gospodarka i Biznes

AC SA (8/2023) Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych

  • 2 lutego, 2023
  • 2 min read
AC SA (8/2023) Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego przez Spółkę w dniach 19-31 stycznia 2023 r. przyjmowania ofert zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych („Skup”).

W ramach Skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 9.111.109 (dziewięć milionów sto jedenaście tysięcy sto dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN PLACSA000014 („Akcje Własne”).

Akcje Własne zostaną nabyte po jednolitej cenie 40,00 zł (czterdzieści złotych) za jedną Akcję Własną i za łączną cenę 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych 00/100 groszy). Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych wyniesie 218.750,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji Własnych przewidywane jest na 3 lutego 2023 r. Transakcja nabycia Akcji Własnych nastąpi poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zaoferowanych do nabycia przez akcjonariuszy Spółki w ramach Skupu, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierza nabyć w ramach Skupu tj. 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie 90,40%.

Akcje Własne jakie Spółka nabędzie będą stanowić 8,69% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM