AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) informuje, iż zgodnie z przyjętą polityką dywidendy Zarząd Spółki w dniu 17.03.2022 r. postanowił zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AC S.A. przeznaczenie części zysku netto za 2021 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AC S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl